Kvalitetsnycklar

 
 • Bra kvalitet – Vår personal har rätt utbildning och erfarenhet.

 • Information – Vårdgivare har alltid ansvar att ge rätt information till vårdtagare.

 • Möjlighet att påverka – Vårdtagaren har ett stort inflytande i hur hemhjälpen ska utformas.

 • Bemötande – I vårt bemötande med kunder ska vi alla respektera varandra och agera med förståelse.

 • Kontaktmannaskap – Varje vårdtagare har sin egen kontaktperson.

 • Genomförandeplan – Utformas i samverkan med vårdtagare och dess anhöriga.

 • Samverkan – Vi samverkar bl.a. med primärvården, biståndshandläggare och anhöriga/närstående.

 • Trygghet – Tryggheten genomsyrar ständigt vårt arbete. Vårdtagare och personal ska alltid känna sig trygga och säkra.

 • Personlig integritet – Vårdtagarens integritet är ytterst viktigt och får inte under några omständigheter kränkas.

 • Privata medel – Personal får ej ta emot pengar eller gåvor som belöning för det arbete som utförs.

 • Tystnadsplikt – Personalen har tystnadsplikt kring allt som rör vårt uppdrag hos vårdtagaren.

 • Brister i omvårdnaden – Enhetschef ser till att ha kontinuerlig uppsikt över arbete och dialog med kunder och medarbetare för att förhindra eventuella brister och fel. Vid brister i arbete mot kunder sker en utredning och ett förbättringsarbete för att förhindra att det upprepas.

 • Synpunkter och klagomål – Vid synpunkter och klagomål kan du ringa, maila, skicka brev eller fysiskt framföra ditt klagomål eller synpunkter. All information kommer att tas på allvar och hanteras varsamt.

 • Lex Sara – Personalen är skyldig att anmäla missförhållanden till den som driver verksamheten som i sin tur därefter skall utreda, avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet omgående.

 • Språk och kommunikation – Kommunikation ska alltid ske på ett sådan sätt att vårdtagare och vårdgivare förstår varandra. Vi har personal som pratar flera olika språk, och viktigt för oss att vårdtagaren känner sig trygg och får hemtjänst på sitt eget språk.

 • Uppföljning – Multi Care Hemtjänst har ett konstant kvalitetsarbete där vi värderar vår insats och hur verksamheten kan förbättras. Vi genomför regelbundna utvärderingar och förbättringsarbeten för att säkra kvaliteten i vår verksamhet.