Frågor och svar

Frågor och svar

Fritt val hemtjänst innebär att du som har fått hemtjänst beviljad själv får välja vilken utförare (leverantör) som ska utföra din hjälp, t.ex. Multi Care Hemtjänst. Fritt val införs med stöd av lag om valfrihetssystem (LOV).

Nej, kostnaden är den samma oavsett vilken utförare du väljer. Avgiften du betalar regleras utifrån din inkomst och dina insatser.

Ja, du får byta utförare om du vill, när du vill och hur många gånger du vill. Din nya utförare får du inom 14 dagar.

Vill du ansöka om hemtjänst och bli kund hos oss kan du ta kontakt med en biståndshandläggare i kommunen. Du kan bli beviljad hemtjänst som ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Stödet är behovsprövat och du betalar utifrån hur mycket hjälp du behöver och hur stor inkomst du har. Kostnaden är densamma oavsett vilken utförare du väljer. All hemtjänst är i grunden finansierad via skattemedel.

Maxtaxan fastställs varje år av regeringen och grundar sig på aktuellt prisbasbelopp. Maxtaxan är den högsta avgift som kommunen får ta ut för omsorgsinsatser, oavsett hur många arbetstimmar insatsen omfattar. Maxtaxan för 2015 är 1 780 kronor.

Ja, det kan du. Vi försöker alltid tillgodose dina önskemål och försöker anpassa tiden så att det passar dig.

Våra medarbetare genomgår flera olika interna utbildningar och många har också lång erfarenhet inom yrket. Flertalet är undersköterskor eller vårdbiträden. Vi har även sjuksköterska bland våra anställda.